Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Σύλλογος/ Σωματείο

Έτος ίδρυσης

2004

Διεύθυνση

Τσιμισκή 3, 546 25 Θεσσαλονίκη

Email

info@unescoyouth.gr

Tηλέφωνo

+30 2311267295

+30 6976840812

Ιστοσελίδα

unescoyouth.gr

Σελίδα φορέα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα

https://www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki
https://www.instagram.com/thessaloniki.youth.club.unesco/
https://www.youtube.com/channel/

Περιγραφή του φορέα

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.
Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Υλοποιεί δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και εθελοντικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσει καλές πρακτικές για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με τα γειτονικά κράτη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων.
Από την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία 2030, ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο), με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και περαιτέρω προώθηση των 17 Στόχων και της Στρατηγικής.

Δράσεις που έχει διοργανώσει ή στις οποίες έχει ενεργά συμμετάσχει ο φορέας

Οι δραστηριότητες του Ομίλου κατατάσσονται σε τέσσερις κύριους τομείς.
1. Ενδυνάμωση, Ενεργοποίηση και Ένταξη των Νέων
Ο Όμιλος προωθεί τις προτεραιότητες για τη νεολαία, όπως αναλύονται στις σχετικές Στρατηγικές της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και της UNESCO και υλοποιεί συμμετοχικές δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της τοπικής κοινότητας.
– Έχει συμβάλει στην υιοθέτηση κειμένων πολιτικής για διαδικασίες συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινότητα (συμμετοχικός προϋπολογισμός νέων, πλάνο δράσης για του νέους, καλές πρακτικές), στο πλαίσιο της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στρατηγικής συνεργασίας.
– Από το 2019 είναι εταίρος του UNRIC (Γραφείο για την Ελλάδα) για την προώθηση της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία 2030 στην Ελλάδα. Έχει επιμεληθεί την ελληνική μετάφραση της Στρατηγικής και δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης.
– Το 2020 ανέλαβε συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος ERASMUS+ Jean Monnet Project “Strategies and Policies on Youth in the EU”, στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία ενός “Think-Tank” νέων ερευνητών για ευρωπαϊκές πολιτικές και θέματα νεολαίας.

2. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και Τοπικές Κοινότητες
– Το 2019, ο Όμιλος διοργάνωσε το 1ο Βαλκανικό Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στην Θεσσαλονίκη. Στόχος ήταν η σταδιακή δικτύωση και εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών των Βαλκανικών κρατών και η σύσταση μιας ομάδας εργασίας με νέους ερευνητές που θα αναλάβουν τη συλλογή, κωδικοποίηση και καταγραφή πληροφοριών για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης.
– Το 2020 ολοκληρώθηκε η ερευνητική δράση «Μαθαίνω, Ερευνώ, Δρω για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους». Βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των προτεραιοτήτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
– Το 2021 δημιουργήθηκε το «Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης επιχειρηματικότητας υπό το πρίσμα των 17 Στόχων.

3. Εκπαίδευση, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Κοινωνική Ένταξη
– Με σημείο αναφοράς τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση για όλους» υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια μη τυπικής μάθησης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και νέους της Θεσσαλονίκης, με θεματικό αντικείμενο την Ατζέντα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.
– Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εγχειρίδια για την προσέγγιση διάφορων θεμάτων, όπως: οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ένταξη των νέων που στερούνται εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας (NEETs) στην τοπική κοινότητα, η ανταλλαγή παραδειγμάτων ορθών πρακτικών που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ κ.α.
– Από το 2016 συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους πρόσφυγες με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική τους ένταξη εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Υπήρξε εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “TOGETHER”, με σκοπό την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ένταξη των προσφύγων και άλλων δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2021 αναπτύχθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα “Meet me”, με στόχο την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των προσφύγων στην ελληνική γλώσσα.

4. Πολιτισμός και Προαγωγή Διαπολιτισμικού Διαλόγου
– Ο Όμιλος μας αναπτύσσει δράσεις για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα, όπως την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις προφορικές αφηγήσεις ως μέσο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με έμφαση στην πολιτιστική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 υλοποιήθηκε η δράση «Απόψεις».
– Προάγει την ισχυροποίηση του αισθήματος της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των Βαλκανίων. Από το 2010 μέχρι το 2020, σε συνεργασία με τον οργανισμό Youth Alliance, ανέπτυξε την πρωτοβουλία “Contacts for the Common Future” με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των νέων της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και την ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Εθελοντικές ευκαιρίες που παρέχει ο φορέας

Η περίοδος συγκρότησης της ομάδας εθελοντών για κάθε νέο έτος είναι συνήθως στη διάρκεια του φθινοπώρου.

elGreek