Λειτουργία του δικτύου

Το δίκτυο είναι ένας άτυπος φορέας. Έχει καταρτίσει καταστατικό λειτουργίας μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης και της συναίνεσης όπου ορίζονται η φιλοσοφία, οι σκοποί και ο τρόπος λειτουργίας, εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων.

Λήψη αποφάσεων

Ανώτατο όργανο του δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται
τακτικά σε μηνιαία βάση από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο. Ιούλιο και Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις εκτός εάν συντρέχει λόγος.
Για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου κάθε δύο χρόνια  (κάθε Φεβρουάριο) εκλέγεται η συντονιστική επιτροπή η οποία προετοιμάζει τα τρέχοντα θέματα του δικτύου  και εισηγείται στην μηνιαία Γενική Συνέλευση.

Η συντονιστική επιτροπή απαρτίζεται από 5 μέλη: Συντονιστής, Αναπληρωτής, Ταμίας, δύο μέλη. Δικαίωμα εκλογής έχουν οι εκπρόσωποι
των μελών ή τα άτομα που τα μέλη ορίζουν ως υποψηφίους, αυστηρά μέχρι ένα άτομο από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα μέλη – φορείς να έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους. Οι φορείς-μέλη των ατόμων που είναι υποψήφια πρέπει να είναι τυπικοί στις
παρουσίες τους στις συναντήσεις και να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες.

Κάθε εκπρόσωπος του φορέα μέλους έχει δικαίωμα συμμετοχής στις μηνιαίες συνελεύσεις του δικτύου. Οι συναντήσεις γίνονται στις αρχές κάθε μήνα σε διαφορετικά γραφεία ή μέρος συνάντησης των φορέων ώστε να γνωρίζονται καλύτερα τα μέλη και να συζητούν για μελλοντικές συνέργειες και δράσεις.

Μία ατζέντα με τα θέματα συζήτησης  στέλνεται ηλεκτρονικά στα μέλη στις αρχές κάθε μήνα, δίνοντας στα μέλη τη δυνατότητα προσθήκης θεμάτων πριν την συνάντηση.

Το υπεύθυνο άτομο για τη διαχείριση της Γραμματείας του δικτύου τηρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και ενημερώνει τα μέλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.